dzima: 1OCT1993 - 1OCT1993 Otsukaresama deshita. osaki ni…dzima:

1OCT1993 - 1OCT1993

Otsukaresama deshita.

osaki ni shitsurei shimasu.